Logowanie

Ślubne tematy

 

Nazwisko po ślubie

Ślub wiąże się z wieloma formalnościami, które chcemy czy nie, musimy załatwić. Zmiana nazwiska po ślubie to najczęściej spotykany problem. Większość kobiet przyjmuje nazwisko męża, lub tworzy dwuczłonowe. W obu przypadkach, należy wymienić po ślubie wszystkie swoje dokumenty, a także powiadomić instytucje, z którymi mamy podpisane umowy. Jak to zrobić? Gdzie się udać?

Zgodnie z polskim prawem można wziąć trzy rodzaje ślubów: cywilny, kościelny lub konkordatowy. Ślub cywilny jest prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego, wszelkie formalności załatwiamy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ślub kościelny nie ma mocy prawnej, dlatego też można od razu wybrać ślub konkordatowy. Proces załatwiania formalności niezbędnych do tego rodzaju ślubu jest taki sam jak w przypadku ślubu cywilnego i kościelnego. Oznacza to, że wszystkie dokumenty, jakie załatwiamy w Urzędzie Stanu Cywilnego dostarczamy bezpośrednio do kancelarii parafialnej, a decyzje i wątpliwości rozpatruje już kapłan. Więcej o formalnościach przed ślubem przeczytasz tutaj.

Kiedy i gdzie mamy się udać, aby uzgodnić szczegóły odnośnie zmiany nazwiska po ślubie? Temat zmiany nazwiska pojawia się podczas wizyty narzeczonych w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy tej okazji uzyskuje się również dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Do USC powinniście się tam zgłosić w terminie najpóźniej na miesiąc i dzień przed planowanym ślubem, jeśli będzie on miał tylko formę cywilną i nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem w przypadku formy konkordatowej - tyle bowiem jest ważne zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Jednakże, aby zarezerwować dogodny termin ślubu najlepiej zgłosić się tam także wcześniej, co najmniej pół roku.

Udając się do USC musicie przygotować:

 • w przypadku ślubu cywilnego: dowody osobiste, oryginały skróconych odpisów aktów urodzenia,
 • w przypadku ślubu konkordatowego: dowody osobiste, skrócone odpisy aktów urodzenia, a wdowiec/wdowa musi pamiętać o przygotowaniu aktu zgonu współmałżonka.

Przygotujcie się do uiszczenia opłat w USC ok. 80 zł - 75 zł za sporządzenie aktu małżeństwa, 5 zł za wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, a także opłata za podanie do ślubu konkordatowego - 5 złotych. Wpłat można dokonać na konto urzędu (numery kont dostępny na stronach internetowych danych urzędów) lub w kasie. Tam też czeka was formalna rozmowa z urzędnikiem, na której to właśnie będziecie zobowiązani podać informację co do nazwisk jakie będziecie nosić po ślubie Wy oraz Wasze dzieci.

Oto różne możliwości zmiany nazwisk:

żona:

 • przyjmuje nazwisko męża - symbolizuje złączenie się małżonków w jedną rodzinę, dla mężczyzny również jest symbolem praw, staje się on teraz głową rodziny,
 • przyjmuje nazwisko dwuczłonowe - kobiety coraz częściej zostawiają swoje nazwisko przed nazwiskiem męża. Daje im to poczucie niezależności. Mężczyźni raczej nie lubią takich rozwiązań. Również nie zawsze jest to wygodne, np. jeśli oba nazwiska są długie,
 • pozostaje przy swoim nazwisku - takie rozwiązanie często wybierają kobiety, których nazwisko jest znane i publikowane, bądź też bizneswoman, dla których zmiana nazwiska wiązałaby się w dużej mierze z przebudową kariery. Ciężko zmienić przecież nazwiska na rozdanych już partnerom wizytówkach,

mąż:

 • przyjmuje nazwisko żony - takie rozwiązanie zdarza się bardzo rzadko. Mąż decyduje się zwykle na przyjęcie nazwiska żony, kiedy jego własne nazwisko jest ośmieszające. Zdarza się jednak również, że nazwisko żony jest powszechnie znane i może w jakiś sposób wypromować męża.

Zazwyczaj po ślubie żona przyjmuje nazwisko swojego wybranka. Coraz częściej jednak spotykamy się z sytuacją, kiedy panna młoda zostawia swoje nazwisko panieńskie łącząc je z nazwiskiem męża. Pozostałe opcje zdarzają się bardzo rzadko.

Kiedy podjęliście już decyzję co do nazwisk jakie będziecie nosić po ślubie i jakie nazwisko otrzyma w przyszłości Wasze dziecko, przekażcie ustalenia urzędnikowi , a on na tej podstawie wyda Wam odpowiednie oświadczenie. Należy dostarczyć je kancelarii parafialnej lub pozostawić w USC w zależności od rodzaju ślubu.

Od kiedy możemy posługiwać się nowym nazwiskiem? Urząd Stanu Cywilnego do dwóch tygodni od dnia ślubu jest zobowiązany sporządzić Akt Zawarcia Małżeństwa, w przypadku ślubu konkordatowego okres ten może wydłużyć się do 5 dni, które ma kancelaria parafialna na przesłanie do USC wszystkich dokumentów dotyczących zawarcia ślubu. Po tym okresie możemy udać się do urzędu po odbiór aktu ślubu i prawnie funkcjonujemy pod nowym nazwiskiem.

Niestety droga pt. zmiana nazwiska dopiero przed nami. Sprawą niecierpiącą zwłoki jest  zmiana wszystkich dokumentów. Najważniejszym z nich jest dowód osobisty, którym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Sporządźcie sobie kilka odpisów aktu ślubu, ponieważ trzeba będzie go okazywać w wielu urzędach i przy każdej zmianie dokumentu.

Wniosek do wydania skróconego aktu ślubu znajdziecie tutaj:
www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/31082

 

Awers dowodu osobistegorewers dowodu osobistego


Które dokumenty należy wymienić i jak to zrobić? Gdzie trzeba się zgłosić? Opisujemy jak dokonać zmian w danych osobowych czterech najważniejszych i najbardziej użytecznych dokumentów:

 • dowodu osobistego,
 • prawa jazdy,
 • paszportu,
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 

I. Dowód osobisty

W tym celu udajemy się do Urzędu Gminy (odpowiadającym miejscu zameldowania lub ostatniego stałego miejsca pobytu), do Wydziału Spraw Obywatelskich, gdzie składamy:

1.      Odręcznie wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2.      Posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

Wniosek można znaleźć klikając na poniższy link:
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/62619

Załączniki:

 • 2 wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem bez ozdób z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).Złożenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności; fotografii w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznania wymaga zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza miejscem składania wnosku,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał) wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - jeśli akt nie został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu składania wniosku (dla osób pozostających w związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdowców i wdów),
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Opłata skarbowa za wymianę dowodu osobistego wynosi 30 zł i wpłaca się ją na określone konto Urzędu Gminy. Na nowy dowód oczekujemy ok. miesiąca, jednak ten termin może się wydłużyć (np. ze względu na dużą liczbę wniosków).

II. Prawo Jazdy

Podobnie jak w poprzednim przypadku Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się przyjmowaniem wniosków o wymianę prawa jazdy. Wraz z wypełnionym wnioskiem, który jest do pobrania poniżej:
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/procedury/33490

należy także przygotować następujące załączniki:

 • kserokopia prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu,
 • kolorowa wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy w wys. 70 zł,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł,
 • dowód osobisty do wglądu.

PAMIĘTAJMY, że formularz musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4, dwustronnie.

III. Paszport

Jest to może rzecz nie aż tak pilna, jednak często przypominamy sobie o niej w momencie kiedy zbliża się nasz upragniony wyjazd. Warto więc, wymienić i paszport przy okazji wymiany innych dokumentów.
Wniosek o wydanie paszportu składamy w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Zarówno wniosek jak i po odbiór należy stawić się osobiście.
Osoba, która ubiega się o paszport musi złożyć wypełniony wzór wniosku o wydanie paszportu oraz następujące załączniki:

 • dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą,
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

Opłata za wydanie paszportu to 140 zł. Ulga w opłacie paszportowej przysługuje w następującym osobom:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkowie tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniom i studentom.

IV. Dowód rejestracyjny pojazdu

Jest to kolejny dokument, o wymianie którego musimy pamiętać. Właściciel jest zobowiązany w terminie nie przekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianach faktycznych w dowodzie rejestracyjnym.

W tym celu udajemy się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta naszego zameldowania i oprócz  wypełnionego wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego, który dostępny jest tutaj składamy następujące dokumenty:

 • stary dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, lub też zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłaty jakie musicie ponieść w związku z wymianą dowodu rejestracyjnego to 60 zł (w tym opłata komunikacyjna 59,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie i posiadających tablice nowego typu (tzw. "białe").W przypadku konieczności zmiany tablic starego typu opłaty wzrastają o koszty wymiany tablic na nowego typu tzw. „białe". Opłaty dokonujemy na konto odpowiedniego Wydziału Komunikacji. Wszelkie dane, potrzebne do przelewu zajdziecie na stronie internetowej Waszego Urzędu Miasta.

To tylko najważniejsze dokumenty, o których należy pamiętać zaraz po ślubie. Ponadto nie zapomnijmy o:

 • odwiedzeniu banków, w celu zmiany danych na naszych kontach, kartach kredytowych, książeczkach czekowych, etc.,
 • poinformowaniu ubezpieczyciela oraz lekarzy i specjalistów, u których się leczymy, a także zmianie danych w karcie zdrowotnej,
 • wymianie legitymacji, które upoważniają do zniżek (np. studencka),
 • poinformowaniu pracodawcy,
 • poinformowaniu instytucji, którym płacimy rachunki (gaz, prąd, woda, operator sieci komórkowej etc.),

Nie wszystkie dokumenty wymagają niezwłocznej wymiany, nie  musicie się zabierać do tego zaraz po ślubie, niemniej jednak im szybciej będziecie mieli to z głowy tym lepiej dla Was.

Przypominamy, że o tym i na inne tematy możecie dyskutować na naszym forum ślubnym forum.supersluby.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości piszczcie do naszego konsultanta ślubnego na adres konsultant@supersluby.pl. Chętnie odpowie na każde pytanie!

 

Zespół SuperSluby.pl
Twoje imię i nazwisko lub pseudonim:
Adres e-mail znajomego:
Wyślij
sss

Twój nick:

Treść komentarza:

Opublikuj
sss
Czytaj inne ślubne tematy z działu: Porady
Przygotowania do ślubu

Przygotowania do ślubu

Przedślubne przygotowania wymagają bardzo wiele czasu i wysiłku. Jeśli zaczniecie planować wszystko stosunkowo wcześnie, a świadkowie lub rodzice będą pomocni, zdążycie...
Czytaj więcej
Piosenka na pierwszy taniec weselny

Piosenka na pierwszy taniec weselny

Pierwsza piosenka, pierwszy taniec, pierwszy raz w ramionach małżonka. Wybór utworu na tę chwilę, nie jest łatwą sprawą. Najlepiej wybrać piosenkę,...
Czytaj więcej
Wierzenia i przesądy ślubne

Wierzenia i przesądy ślubne

Dzień ślubu choć ma być najpiękniejszym dniem w życiu nowożeńców wywołuje w nich mnóstwo stresu i obaw czy wszystko pójdzie po...
Czytaj więcej
Ślubne ABC Panny Młodej

Ślubne ABC Panny Młodej

Przyszła Panna Młoda, powinna stworzyć listę spraw, które musi załatwić przed ślubem, żeby nie narażać się na przykre niespodzianki. Wszystkie te...
Czytaj więcej
Jak uatrakcyjnić wieczór panieński?

Jak uatrakcyjnić wieczór panieński?

Wieczór panieński to tradycja, która przybyła do nas z zachodu. W amerykańskich komediach romantycznych często pojawia się motyw ślubu, a co...
Czytaj więcej
Copyright 2007-2024 - SuperSluby.pl