Logowanie

Wizytówki Firm » Regulamin


Regulamin


Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki Emisji Wizytówek Firm na stronach internetowych Serwisu SuperSluby.pl znajdującego się pod adresem internetowym supersluby.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Reklamodawców korzystających z serwisu, a także prawa i obowiązki Redakcji Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy Reklamodawca przed zleceniem Emisji Wizytówki Firmy zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

Definicje

1. SuperSluby.pl - serwis internetowy istniejący pod adresem internetowym supersluby.pl.

2. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Reklamodawców oraz Redakcji.

3. Redakcja - podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest firma QuatroNet.

4. Reklamodawca - każda osoba fizyczna i prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca Emisję Wizytówki Firmy. Reklamodawcą jest również agencja reklamowa zamawiająca Emisję Wizytówki Firmy w imieniu i na rzecz swoich klientów.

5. Serwis - portal SuperSluby.pl, widniejący pod adresem internetowym supersluby.pl będący platformą internetową, umożliwiający Reklamodawcom Emisję Wizytówki Firmy z danymi Reklamodawcy i opisem przedstawiającym zakres działalności

6. Emisja Wizytówki Firmy - realizacja zamówienia polegająca na wyświetleniu Wizytówki Firmy formie tekstowej wraz (opcjonalnie) elementami graficznymi (baner, logo, itp.) w ciągu trwania Kampanii reklamowej przez ustalony termin.

7. Kampania reklamowa - termin, w ciągu którego trwa Emisja Wizytówki Firmy.

8. Wizytówka Firmy -dane, informacje, zdjęcia i logotypy Reklamodawcy przekazane przez niego dobrowolnie do Serwisu, z którymi mogą zapoznać się przeglądający strony Serwisu SuperSluby.pl.

Postanowienia ogólne

 1. Wizytówki Firm nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Serwisu SuperSluby.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i emisji Wizytówki Firmy, który:

- przyczynia się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
- zawiera wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
- propaguje alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
- propaguje środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
- narusza dobra osobiste innych osób (art. 23 Kodeksu cywilnego)
- zawiera treści i zdjęcia o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszające zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne.

2. Redakcja Serwisu SuperSluby.pl zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanego Wizytówki Firmy przy użyciu słów: "reklama", "ogłoszenie płatne" bądź "ogłoszenie reklamowe".

3. Z momentem przesłania do Redakcji Serwisu swoich danych oraz wyrażenia zgody na Emisję Wizytówki Firmy, Reklamodawca równoznacznie potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

4. Redakcja Serwisu SuperSluby.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Wizytówek Firm. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód wynikających z treści zamieszczonej Wizytówki Firmy.

Warunki Emisji Wizytówki Firmy

1. Zlecenie Emisji Wizytówki Firmy winno być ujęte w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Reklamodawca zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (nazwa firmy, adres, kod, miasto oraz opcjonalnie innych) oraz innych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Wpisanie nieprawidłowych danych i tym samym naruszenie postanowienia Regulaminu wiązać się będzie ze wstrzymaniem Emisji Wizytówki Firmy, aż do momentu korekty błędnego podania danych.

2. Warunkiem Emisji Wizytówki Firmy jest uregulowanie przelewem na konto firmy QuatroNet przez Reklamodawcę całkowitej kwoty, na którą jest wystawiona faktura VAT.

3. Kampania reklamowa zostanie rozpoczęta w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia wpłaty na konto firmy QuatroNet.

4. W przypadku przedłużenia Kampanii reklamowej na życzenie Reklamodawcy, Redakcja Serwisu SuperSluby.pl zastrzega sobie prawo zaprzestania Emisji Wizytówki Firmy, jeśli po upływie 1 tygodnia Reklamodawca nie dokona wpłaty należności za przedłużenie emisji.

5. Redakcja Serwisu SuperSluby nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z opóźnień osób trzecich (bank, poczta).

6. Na Wizytówkę Firmy ustala się abonamenty zgodne z aktualnym cennikiem.

7. Reklamodawca ma możliwość edycji swojej Wizytówki Firmy w trakcie trwania Kampanii reklamowej.

Opłaty i faktury

1. Za emisję Wizytówki Firmy Redakcja pobiera opłatę wskazaną w cenniku dostępnym pod adresem http://supersluby.pl/pcatalog/cennik

2. Z momentem wyemitowania Wizytówki Firmy w Serwisie SuperSluby.pl jest wystawiana faktura VAT, którą Reklamodawca otrzyma pocztą.

3. Zmiana zakresu zamówienia w trakcie trwania kampanii reklamowej na tańszą nie powoduje zwrotu opłat. W przypadku zmiany usługi na droższą naliczana jest różnica w opłatach zgodnie z przyjętym Cennikiem.

Zasady prowadzenia Kampanii reklamowej

 1. Redakcja Serwisu SuperSluby.pl zobowiązuje się do należytego, stałego świadczenia usług, o ile nie doszło do naruszenia postanowień Regulaminu, bądź wygaśnięcia Kampanii reklamowej.

2. Redakcja Serwisu SuperSluby.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej przerwy w kampanii reklamowej (np. z winy wyszukiwarki i chwilowych problemów z wyświetleniem strony).

3. Redakcja Serwisu SuperSluby.pl nie zamieszcza treści o charakterze erotycznym, bądź pornograficznym, bądź w sposób rażący łamiących niniejszy Regulamin lub przepisy prawa polskiego.

4. Redakcja Serwisu SuperSluby.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

- brak ciągłości Emisji Wizytówki Firmy niezawinionego przez Redakcję Serwisu SuperSluby.pl,

- podania nieprawdziwych lub niepełnych danych Reklamodawcy,

Przerwanie Kampanii reklamowej

1. Reklamodawca ma prawo do rezygnacji z Emisji Wizytówki Firmy w dowolnym momencie trwania Kampanii reklamowej. uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

2. Redakcja Serwisu SuperSluby.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania Emisji Wizytówki Firmy w przypadku, gdy:

- Reklamodawca w sposób rażący naruszy postanowienia Regulaminu,
- Reklamodawca naruszy obowiązujące przepisy polskiego prawa.

W takiej sytuacji Redakcja Serwisu SuperSluby.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania Emisji Wizytówki Firmy oraz nie jest zobowiązana do zwrotu wniesionej opłaty na czas trwania kampanii reklamowej.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.

2. Regulamin jest dostępny pod adresem http://supersluby.pl/pcatalog/reg

 Mapa Polski

Kategoria:

Województwo

Miasto:

Nazwa firmy:

Szukana fraza:

Copyright 2007- - SuperSluby.pl