Logowanie

Ślubne tematy

 

Ślub konkordatowy i cywilny

Ślub konkordatowy i cywilny

W prawie polskim występują trzy rodzaje ślubów: cywilny, kościelny i konkordatowy. Jeśli decydujecie się tradycyjnie na ślub cywilny i kościelny, możecie zastąpić je ślubem konkordatowym i załatwić wszystkie formalności w kościele.

Ślub cywilny.
Ślub cywilny jest formalno - prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego. Zawierany jest on w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, zazwyczaj jest to jednak urząd właściwy dla jednego z państwa młodych. Ceremonię prowadzi kierownik USC.

Często małżonkowie zawierają tylko ślub cywilny, pomijając kościelny. Powody mogą być różne, może się zdarzyć, że narzeczeni są odmiennej wiary, jedno jest rozwodnikiem, mogą to być zwyczajnie sprawy finansowe - chcą szybko sformalizować związek, a nie mają póki co pieniędzy na ślub kościelny i wesele z wielką pompą.
Ślub cywilny załatwia się stosunkowo szybko i łatwo. Od zgłoszenia się w urzędzie, narzeczeni oczekują na termin około miesiąca.

Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych dokumentów.

Obydwoje przyszłych nowożeńców:

 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

W przypadku kobiety przed 18 rokiem życia i mężczyzny przed 21 rokiem życia:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa,
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa.

W przypadku wdowy i wdowca:

 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

W przypadku osoby rozwiedzionej:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ewentualnie prawomocny sądu orzekający o rozwodzie.

W przypadku gdy jedna ze stron jest cudzoziemcem:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
 • do wglądu dowód tożsamości (paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

Opłaty:

 • opłata skarbowa - 80 zł,
 • odpis skrócony - 10 zł (pierwsze trzy egzemplarze odpisu skrócone aktu małżeństwa - bez opłaty),
 • odpis zupełny - 20 zł,
 • decyzja o przyśpieszeniu terminu - 20 zł (plus opłata skarbowa za druk podania w wysokości 1,50 zł., a od każdego załącznika 15gr.).

Przebieg ceremonii.
Zawarcie małżeństwa następuje publicznie, w obecności kierownika USC i dwóch pełnoletnich świadków po sprawdzeniu tożsamości ich i narzeczonych na podstawie dowodów osobistych. Najpierw urzędnik wygłasza mowę o roli małżeństwa jako podstawowej komórki społeczeństwa, po czym pyta narzeczonych czy zamierzają zawrzeć małżeństwo i czy uczynią wszystko, by ich małżeństwo było trwałe i szczęśliwe. Jako symbol zawartego związku małżonkowie zakładają sobie nawzajem obrączki. Ta pierwsza i najważniejsza część uroczystości trawa około 10-15 minut. Kolejnym etapem ceremonii jest podpisanie aktu małżeństwa, najpierw przez Państwa Młodych, a następnie przez świadków oraz urzędnika USC. Uroczystość kończą życzenia dla nowo zaślubionych, które jako pierwszy składa urzędnik, a następnie świadkowie, rodzice pary młodej i pozostali uczestnicy ceremonii. Tradycyjnie po głównej części uroczystości uczestnicy przechodzą do innej, bardziej kameralnej sali, w której wznoszony jest toast za pomyślność nowo poślubionych małżonków.

Podstawa prawna:
Zasady rejestracji stanu cywilnego określa ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. nr 36 poz. 180 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokółów (Dz.U. nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
Wskazana ustawa reguluje sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.
Ponadto sprawy związane z zawieraniem małżeństw, pokrewieństwem, przysposobieniem, opieką i kuratelą , reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Ślub kościelny.
Ślub kościelny powinien być zawierany w parafii panny młodej jednak ostatnimi czasy bardzo często odchodzi się od tej reguły. Polskie prawo nie uznaje samego ślubu kościelnego, dlatego też wymagane jest zawarcie ślubu cywilnego.

Ceremonia ślubu kościelnego jest bardzo uroczysta. Może mieć piękną oprawę muzyczną oraz wizualną ze względu na dekoracje kwiatowe, ale i przede wszystkim na samą architekturę kościoła. W dniu ślubu para młoda i świadkowie powinni zjawić się w kościele trochę wcześniej. Para narzeczonych dostarczyć winna zaświadczenie z wczorajszego sakramentu pokuty, a świadkowie obrączki. W obecności kapłana podpisują zaświadczenia odnoszące się do obrzędu zaślubin, po czym udają się do świątyni na uroczystość zawarcia małżeństwa. Po homilii narzeczeni zbliżają się do ołtarza. Kapłan zadaje im pytania, zwracając się do nich po imieniu:

Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
C
zy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?
Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Po twierdzących odpowiedziach zebrani śpiewają stojąc hymn do Ducha Świętego. Następnie narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie, a kapłan wiąże je końcem stuły. Para powtarza kolejno za kapłanem słowa przysięgi małżeńskiej:

„Ja (imię) biorę ciebie ( imię) za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci."

Niezbędne dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne),
 • zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu),
 • świadectwa nauki religii,
 • potwierdzenie wysłuchania nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenia o spowiedzi,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii,

Ważne terminy:

 • 6 miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu,
 • 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Musimy zabrać ze sobą:

        - aktualne świadectwa chrztu (z parafii chrztu) z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania,

        - dokumenty poświadczające ukończenie lub uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim,

        - dowody osobiste,

 • narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty (należy zaznaczyć że jest to spowiedź przedślubna),
 • następują zapowiedzi przedślubne po których narzeczeni dostarczają do kancelarii parafialnej zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi,
 • kilka dni przed ślubem lub w dniu ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii wraz ze świadkami, w celu spisania aktu ślubu. Dopuszczalne jest przedstawienie kopii dowodów osobistych świadków jeśli Ci nie mogą stawić się osobiście wraz z narzeczeństwem,
 • dzień przed ślubem narzeczeni muszą przystąpić do sakramentu pokuty,
 • w dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki, akt ślubu (po ślubie cywilnym) oraz kartki potwierdzające odbytą spowiedź.

Ślub konkordatowy.
Podpisanie ustawy konkordatowej między Polską a Stolicą Apostolską nastąpiło w lipcu 1998. Od tego momentu ślub zawarty tylko w Kościele ma moc prawną dzięki dołączeniu do niego formalności, które do tej pory stanowiły podstawę ślubu cywilnego.

Artykuł 10 Konkordatu mówi o ślubie konkordatowym:
"Od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim, jeżeli między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa polskiego, złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków i zawarcie małżeństwa zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany Urzędowi Stanu Cywilnego w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa kanonicznego obejmuje pouczenie nupturientów o nierozerwalności małżeństwa kanonicznego oraz o przepisach prawa polskiego dotyczących skutków małżeństwa. Orzekanie o ważności małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych w prawie kanonicznym, należy do wyłącznej kompetencji władzy kościelnej. Orzekanie w sprawach małżeńskich w zakresie skutków określonych w prawie polskim należy do wyłącznej kompetencji sądów państwowych. Kwestia powiadamiania o orzeczeniach wskazanych w ustępach 3 i 4 może być przedmiotem postępowania określonego w artykule 27. Celem wprowadzenia w życie niniejszego artykułu dokonane zostaną konieczne zmiany w prawie polskim". /zródło-encyklopedia PWN/

Zawarcie tego rodzaju związku stanowi ułatwienie dla par, nie muszą one bowiem tak często odwiedzać USC. Ich wizyty są ograniczone do minimum.
Chcąc zawrzeć ślub konkordatowy musicie wybrać się do kancelarii parafialnej w parafii, gdzie zamierzacie się pobrać. Zróbcie to stosunkowo wcześnie najlepiej ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą:

 • świadectwo chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz spotkań w poradni rodzinnej,
 • dowody osobiste.

Na podstawie przyniesionych dokumentów urzędnik, bądź kapłan sporządzi tzw. protokół przedślubny i rozpisze zapowiedzi, które będą ogłaszane w rodzimych parafiach państwa młodych. Pamiętać należy, że obowiązek poinformowania swoich parafii o fakcie zawarcia związku małżeńskiego spoczywa na Was.

Kiedy do ślubu pozostanie ok. 3 miesiące należy wybrać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Weźcie ze sobą:

 • dowody osobiste,
 • skrócone odpisy aktu urodzenia,
 • wdowa bądź też wdowiec pamiętać muszą, aby koniecznie zabrać ze sobą akt zgonu współmałżonka.

W USC czeka was krótka rozmowa, podczas której odpowiecie na kilka formalnych pytań oraz ustalicie nazwisko jakie małżonka będzie nosić po ślubie. Na podstawie tej rozmowy urzędnik wystawi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Pamiętajcie, że zaświadczenie to jest ważne tylko 3 miesiące, więc wasz ślub musi się odbyć w ciągu tego okresu.
Trzymając zaświadczenie w ręku ponownie udajecie się do kancelarii parafialnej, gdzie składacie ów dokument oraz potwierdzenie ogłoszenia zapowiedzi przedślubnych. Pozostaje wam jeszcze tylko załatwienie kilku spraw formalnych tj. przyniesienie zaświadczenia o odbyciu spowiedzi przedślubnych oraz musicie w dniu ślubu w obecności świadków podpisać zgodę na skutki cywilno-prawne waszego małżeństwa. Obecność świadków jest konieczna, ponieważ w tym samym czasie podpisują inne stosowne dokumenty.
Po dwóch tygodniach od zawarcia związku małżeńskiego możecie udać się do USC po skrócone odpisy aktu małżeństwa. Będą one wam potrzebne choćby przy zmianie nazwiska (zobacz poradę pod tytułem „Nazwisko po ślubie").

Jeżeli chodzi o opłaty, które was czekają to przestawiają się one następująco:

 • opłata skarbowa - 80 zł,
 • opłata za podanie do ślubu konkordatowego - 5 zł,
 • opłata za skrócony odpis małżeństwa - 10 zł (pierwsze trzy są bezpłatnie, płacicie dopiero za czwartym razem),
 • opłata za odpis zupełny - 20 zł,
 • opłata w kościele - dobrowolna ofiara.

Oprócz Kościoła Rzymsko-Katolickiego prawo do udzielania ślubu konkordatowego mają również:

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
 • Kościół Chrześcijan Babtystów
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów
 • Kościół Zielonoświątkowy
 • Kościół Polskokatolicki
 • Związek Gmin Wyznaniowych żydowskich

Każdy z nich na podstawie indywidualnych ustaw regulujących sposób działania może udzielać ślubu. Ustawę indywidualną posiadają też Muzułmański Związek Religijny, Karaimski Związek Religijny, Kościół Katolicki Mariawitów oraz Wschodni Kościół Staroobrzędowy, lecz oni nie mają prawa do przeprowadzania ślubu konkordatowego.
źródło: www.wikipedia.pl

Przypominamy, że o tym i na inne tematy możecie dyskutować na naszym forum ślubnym forum.supersluby.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości piszczcie do naszego konsultanta ślubnego na adres konsultant@supersluby.pl. Chętnie odpowie na każde pytanie!

 

 

SuperSluby.pl

 

Twoje imię i nazwisko lub pseudonim:
Adres e-mail znajomego:
Wyślij
sss

Twój nick:

Treść komentarza:

Opublikuj
sss
Czytaj inne ślubne tematy z działu: Porady
Ślub konkordatowy i cywilny

Ślub konkordatowy i cywilny

W prawie polskim występują trzy rodzaje ślubów: cywilny, kościelny i konkordatowy. Jeśli decydujecie się tradycyjnie na ślub cywilny i kościelny, możecie...
Czytaj więcej
Jak zostać superświadkiem?

Jak zostać superświadkiem?

Osobami, bez których uroczystość ślubna nie mogłaby się odbyć są świadkowie. Pełnią one istotną rolę zarówno przed, w czasie, jak i...
Czytaj więcej
Domowe sposoby na drobne złośliwości losu

Domowe sposoby na drobne złośliwości losu

Pierwsze chwile świeżo upieczonej Pary Młodej mogą obfitować w rozmaite niespodzianki. Nagle okazuje się, że niektóre rzeczy w domu rodzinnym „robiły...
Czytaj więcej
Jak zorganizować wieczór kawalerski?

Jak zorganizować wieczór kawalerski?

Nie ma udanego wesela bez wieczoru kawalerskiego. Ten pogląd wyrażany przez większość par młodych zakorzenił się w naszej kulturze na dobre....
Czytaj więcej
Przygotowania do ślubu

Przygotowania do ślubu

Przedślubne przygotowania wymagają bardzo wiele czasu i wysiłku. Jeśli zaczniecie planować wszystko stosunkowo wcześnie, a świadkowie lub rodzice będą pomocni, zdążycie...
Czytaj więcej
Copyright 2007-2024 - SuperSluby.pl